Kategoria: Mózg a świadomość

O AKTUALNEJ SYTUACJI W MEDYCYNIE

Każda nauka szuka trwałych podstaw, na których mo­głaby się oprzeć. Medycyna miała to szczęście, że łatwo znalazła w biologii molekularnej niewzruszony fundament dla swojego potężnego gmachu. Termin „biologia moleku­larna” w sposób arbitralny używany tu będzie jako hasło zbiorcze, pod którym konsolidują się udziały wszystkich głównych i pobocznych dyscyplin nauk ścisłych: fizyki i chemii. Wszystkie niemal osiągnięcia,, jak również per­spektywy badawcze współczesnej medycyny, wynikają z przyjęcia zasady patrzenia na życie ludzkie pod kątem procesów cząsteczkowych. Nikogo więc nie dziwi fakt, że nauki ścisłe z tego właśnie powodu wywierają na medy­cynę przemożny wpływ, a medycyna ze swej strony — trzeba to gwoli sprawiedliwości przyznać — owym wpły­wom skwapliwie ulega.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

OD FIZYKI I CHEMII

Od fizyki i chemii, między który­mi obecnie zatarła się „gatunkowa” różnica i o których można teraz myśleć jak o jednym pojęciu, medycyna stara się przejąć ścisłe, skodyfikowane definicje, jednoznaczną terminologię, cały warsztat i narzędzia badawcze oraz technikę eksperymentalną, słowem, wszystko to, co mieści się w obszarze metodologii. Jednakże przed akceptacją epi­stemologii i metodologii narzucanej przez nauki ścisłe me­dycyna broni się, jakkolwiek niezbyt jawnie i w sposób mało zdecydowany. Medycyna stanęła przed alternatywą: albo znieść autonomię życia, jak tego domagają się nauki ścisłe, albo opowiedzieć się za jego odrębnością, jak to dyktuje zdrowy’rozsądek. Stan wahania i rozterki w ocze­kiwaniu na rozstrzygnięcie tego dylematu trwa od wie­ków po dziś dzień.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

NIEZDROWA ATMOSFERA

Obecnie także czuje się niezdrową at­mosferę ciągłej niepewności ideowej, wymagającej — zda­wałoby się — natychmiastowej interwencji, jak wobec pękniętej tętnicy, z której uchodzi krew.Ale interwencja nie następuje. Brakuje nadal jedno­znacznego i precyzyjnego określenia sytuacji ideowej. Z początku wydawać się to może paradoksem, ale… me­dycynie opłaca się to nieuleczalne schorzenie, którego dia­gnoza brzmi „paresis ideoiogica” (niedowład ideologiczny). Medycyna nigdy nie opowie się za zredukowaniem praw życia do zasad fizykochemicznych. To oczywiste. Nigdy nie pozwoli sobie wmówić, że między człowiekiem a ma­szyną nie ma istotnych różnic. To byłoby rozwiązanie tak proste, że aż prostackie.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

GŁĘBOKA INTUICJA

Głęboka intuicja, rodząca się naj­prawdopodobniej ze sztuki leczenia (ars medendi) — naj­wspanialszego, od dawna eksploatowanego, jakkolwiek na­dal oficjalnie „nie odkrytego” źródła inspiracji medycz­nej — nie dopuściła do tego, aby medycyna zerwała kon­takt z rzeczywistością jedną, ale niejednolitą, odmienną w swej naturze fizycznej, biologicznej i psychicznej. Między lekarzem a mechanikiem samochodowym istnieje bardzo odległa, czysto formalna analogia, tak jak między twórcą artystycznych obrazów a malarzem pokojowym. Oczywiś­cie, żadna reguła ani żaden status zawodowy nie może wykluczyć ewenementu, że czasem malarz pokojowy wy­jątkowo pochwycić może za paletę i… zrobić sztukę (w naj- dosłowniejszym tego słowa znaczeniu!).

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.